Brief VWS over pakketbeheer illustreert waar MedTech komende jaren mee te maken krijgt

Begin december stuurden de  ministers Helder en Kuipers de langverwachte brief over pakketbeheer naar de Tweede Kamer. Een uitgebreide brief met een beschrijving van wat de bewindslieden de komende tijd willen bereiken op dit gebied.

Pakketbeheer (het beheer van het basispakket in de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg) is een belangrijk onderwerp dat ook in het regeerakkoord al veel aandacht kreeg en een belangrijke randvoorwaarde is bij de uitvoering van het IZA (Integraal Zorgakkoord).

Het idee is dat er veel meer controle komt op wat het pakket in gaat. Maar ook actief beleid om zorg die niet meer passend is uit het pakket te verwijderen hoort hierbij. Uitgangspunt is om niet te betalen voor zorg die niet bewezen effectief is.

Ook medische technologie staat hierbij steeds meer in de belangstelling. Enerzijds vanuit de vrees dat nieuwe technologie niet in plaats van bestaande zorg komt maar ‘er bovenop’ hetgeen de zorg duurder zou maken. Anderzijds is er de brede verwachting dat nieuwe technologie de zorg juist efficiënter kan maken. Dat laatste krijgt nu steeds meer aandacht vanwege de tekorten aan zorgpersoneel.

 

De brief van de ministers gaat over veel onderdelen van pakketbeheer behoorlijk de diepte in en is daarmee voor buitenstaanders niet altijd eenvoudig te volgen. Ook moet heel veel van wat er aan plannen omtrent pakketbeheer wordt gedeeld nog verder worden uitgewerkt. In deze MTN nieuwsbrief lichten wij er een aantal onderdelen uit en geven een globaal beeld.

Verbeteren van pakketbeheer

Veel van de aangekondigde plannen gaan over het verbeteren van het pakketbeheer. Verbeteren betekent hier pakketbeheer dusdanig inrichten, dat het zoveel mogelijk rekening houdt met maatschappelijke uitdagingen.

Zo willen de ministers bij het criterium “effectiviteit” meer rekening houden met kwaliteit van leven (naast klinische uitkomsten). Daarmee wordt de luidere stem van de patiënt ook meer gehoord.

Daarnaast is het plan om te “verhelderen” hoe effectiviteit in de praktijk aangetoond moet worden. Daarvoor wordt door het Zorginstituut bijvoorbeeld gewerkt aan een nieuw beoordelingskader voor het criterium “stand van wetenschap en praktijk”.  Het idee is om daarbij met een aantal modules te werken die voor specifieke terreinen aangeven hoe daar met dit algemene criterium kan worden gewerkt. Een voorbeeld is een module die ingaat op de vraag hoe  om te gaan met RWE (‘real world evidence’).

Geen sluis voor MedTech

De brief bevestigt wat al bekend was en waarover de MTN eerder berichtte, namelijk dat het open deel van het pakket open blijft. Dus geen sluis voor MedTech. Het open deel van het pakket houdt in dat nieuwe zorgvormen zoals medische producten niet vooraf beoordeeld hoeven te worden voor pakketopname (anders dan bijvoorbeeld geneesmiddelen).

Wel is het idee dat ook de zorg in het open gedeelte beoordeeld wordt. Dit gebeurt dan aan de hand van een “agenderingskader” . In gewoon Nederlands houdt dat in dat er spelregels komen om te bepalen naar welke zorgvormen dan gekeken gaat worden en ook wanneer. Daarbij zullen ook zaken als bijvoorbeeld ziektelast en praktijkvariatie meespelen.

Duurzaamheid en arbeidsproductiviteit

Ook duurzaamheid moet als criterium een rol gaan spelen bij de vraag of iets pakketwaardig is. Hoe dit echter precies vorm moet krijgen, is nog niet duidelijk.

De factor arbeid is natuurlijk al langer een grote zorg. Uitgangspunt in het IZA is dat het aandeel werkenden in de zorg niet wezenlijk omhoog gaat, ondanks de toenemende zorgvraag. Er  moet dus vooral slimmer gewerkt worden. Dat laatste komt nu ook terug bij pakketbeheer. Zo moet de impact op de arbeidscapaciteit worden meegewogen en staat in de brief van de VWS ministers letterlijk de suggestie om potentieel arbeidsbesparende technologie met voorrang te toetsen.

Kortom er zijn enorm veel plannen en ideeën op het gebied van pakketbeheer. MedTech zal op relatief korte termijn met die plannen allemaal op de een of andere manier  te maken krijgen. Het is dan ook belangrijk om de ontwikkelingen op dit terrein nauwlettend te volgen. Aan de verschillende onderdelen zullen wij vanuit de MTN de komende tijd ongetwijfeld de nodige aandacht besteden.

 

Bron: MTN – december 2022