Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting MedTech Nederland.

MedTech Nederland (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar leden en leveranciers. Wij doen dit om onze doelgroep zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken.

Ons privacybeleid heeft betrekking op de communicatie en dienstverlening van MedTech Nederland met/aan (potentiële) klant- en partnerrelaties.

Wie zijn wij?

MedTech Nederland is een stichting met als doel om bij te dragen aan een succesvolle en optimale omgang met medische technologie in de breedste zin van het woord in de zorg. Het inspireren en bij elkaar brengen van mensen, ideeën en kennis staat hierbij centraal. Maar voor alle spelers gelden vergelijkbare uitdagingen: veranderende regelgeving, nieuwe mogelijkheden als gevolg van snelle technologische ontwikkeling en een snel veranderend zorglandschap waar betaalbaarheid centraal staat.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het bieden van een platform voor uitwisseling van ideeën en het organiseren van activiteiten die de deelnemende partijen ondersteunen bij hun werkzaamheden;
  • Het (doen) analyseren van ontwikkelingen op gebied van medische technologie
  • Het (doen) publiceren van informatie en duiding op het gebied van medische technologie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer u deelneemt aan de stichting MedTech Nederland en/of u registreert voor e-mailings en/of het aanvragen van informatie, presentaties, trainingen, e.d. via MedTech Nederland, vragen wij u om persoons- en bedrijfsgegevens in te vullen. Onder persoonsgegevens verstaan wij persoonlijke gegevens over u, zoals bijvoorbeeld uw naam en mailadres.

Uitwisseling met derden

Wij verstrekken of verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken of wanneer u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de betreffende dienstverlening.

Beveiliging van persoonsgegevens

MedTech Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten van betrokkenen

MedTech Nederland behartigt al uw privacyrechten. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen.

Informatie en inzage

U hebt het recht op informatie en inzage van de persoonsgegevens die we van u verwerken. We vertellen u daarbij graag hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid

U hebt het recht om aan ons te vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben te verwijderen. Het kan zijn dat we uw persoonsgegevens niet volledig kunnen verwijderen, omdat we sommige gegevens nog wel moeten verwerken voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld administratie of andere wettelijke verplichtingen.

Intrekken toestemming

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken. Wij zullen dan stoppen met het verwerken van uw gegevens.

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

MedTech Nederland houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over dit privacy statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Stichting MedTech Nederland
Hogeweg 16
2585JD ’s-Gravenhage
T: (+31) 0853037439
E: info@medtechnederland.nl